Fundacje i Stowarzyszenia


Potrafię Więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością

Poznań, ul. Rubież 46E, na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM

tel. +48 883 394 873, +48 606 418 881, +48 606 697 116,

e-mail: biuro@wsparcie.org.pl, stowarzyszenie@wsparcie.org.pl

Pomagamy dzieciom i młodzieży:

- wykonując specjalistyczne diagnozy

- wypracowując indywidualne programy terapeutyczno-rehabilitacyjne

- prowadząc wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- organizując zajęcia przedszkolne

- wspomagając edukację dzieci i młodzieży uczących się w przedszkolach i szkołach

- organizując szkolenia dla terapeutów i rodziców

Pomagamy Rodzicom:

- prowadząc zajęcia terapeutyczne dla rodziców dziecka

- organizując krótkotrwałą pomocy wolontariuszy w opiece nad dzieckiem

- organizując szkolenia obejmujące problematykę osób niepełnosprawnych

- prowadząc kampanie przeciw wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin


Fiona

Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych

Tulce, ul. Narcyzowa 7, 63-004

Tel. 697 717 291

e-mail: kontakt@fundacja-fiona.org.pl

Celami działania Fundacji FIONA są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, autystycznych i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.

Nasze cele realizujemy poprzez działalność statutową, która obejmuje między innymi:

- inspirowanie, wspomaganie oraz prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej integracji osób niepełnosprawnych, autystycznych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym

- organizowanie oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych połączonych z elementami wypoczynku, celem poprawy psychofizycznej sprawności oraz rozwijania umiejętności społecznych uczestników

- rozwijanie i wspieranie zainteresowań sprzyjających integracji

- prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sportowych sprzyjających integracji różnych środowisk

- promocję i organizację wolontariatu

- organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów informacyjnych, warsztatowych, konferencji, obozów, wystaw, imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych.


ProFuturo

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem

Poznań, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569

tel./fax: 61 843 40 38

Poznań, Kuźnia Talentów: ul. Kościuszki 80, 61-715

tel. 61 897 44 01

e-mail: stowarzyszenieprofuturo@wp.pl (Zarząd), biuro@pro-futuro.org (biuro)

W ośrodku odbywają się zajęcia indywidualne, grupowe, diagnozy, spotkania dla rodziców i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i wolontariuszy. Pod opieką stowarzyszenia obecnie jest ok. 80 dzieci z całej Wielkopolski (m.in. Piła, Konin, Międzychód, Leszno, Gniezno, Śrem, Oborniki Wlkp.), a także spoza terenu województwa (Płock, Ruda Śląska).

Na ramach Stowarzyszenia odbywają się:

- zajęcia indywidualne, których celem jest przede wszystkim nauczenie dziecka „rozumienia świata”, a więc mówienia, rozumienia mowy, zabawy i kontaktów z rówieśnikami na terenie domu, przedszkoli i szkół;

- zajęcia grupowe dla młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera, których celem jest nauczenie młodzieży funkcjonowania w społeczeństwie, komunikowania się z rówieśnikami, radzenia sobie w różnych sytuacjach trudnych;

- zajęcia ruchowe według V. Sherborne, których celem jest z jednej strony usprawnianie ruchowe, z drugiej zaś nawiązanie emocjonalnego kontaktu z rodzicami;

- zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (w oddzielnych grupach), których celem jest integracja z rówieśnikami;

- spotkania dla rodziców podopiecznych stowarzyszenia (spotkania z psychologiem indywidualne i zajęcia grupowe), których celem jest przede wszystkim wspieranie rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju, a także wzajemne przekazywanie doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz odreagowanie stresu.

Stowarzyszenie jest wspierane przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Poznaniu, Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stowarzyszenie współpracuje również z innymi podobnymi organizacjami na terenie województwa. Pod okiem terapeutów ze stowarzyszenia ProFuturo i Oddziału dla Dzieci z Autyzmem szkolili się nauczyciele ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Gepetto w Koninie. Podobną współpracę nawiązało stowarzyszenie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem Odzyskać Więzi w Płocku.

Stowarzyszenie organizuje również szkolenia dla rodziców, dotyczące terapii, nowych form leczenia autyzmu, diet, którym często poddawane są dzieci.


Na Niebiesko Fundacja

Oborniki, ul. Kowalska 10, 64-600

fundacja@naniebiesko.pl

Misją Fundacji Na Niebiesko jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom, a także upowszechnianie wiedzy na temat autyzmu i terapii niedyrektywnych.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób ze spektrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CZR) oraz na rzecz ich rodzin.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie zajęć z różnych form terapii niedyrektywnej i edukacji osób ze spektrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami rozwoju w ramach Centrum Edukacji Niedyrektywnej i Terapii Autyzmu – CENTA.

 2. Programy szkoleniowe dla rodzin dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i CZR, nauczycieli, terapeutów i wolontariuszy.

 3. Organizowanie we współpracy z lokalnymi placówkami edukacyjnymi i wolontariuszami projektów mających na celu szerzenie wiedzy na temat autyzmu na terenie miasta Poznań, powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego.

 4. Podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy dotyczącej edukacji i terapii osób z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju, poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, opracowanie publikacji, tworzenie stron i portali internetowych.

 5. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy w zakresie diagnozy, rehabilitacji i terapii osób ze spektrum autyzmu i CZR.

 6. Wspomaganie procesu kształcenia, terapii, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i CZR.

 7. Organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, okolicznościowym.

 8. Wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji (turnusy terapeutyczne, wycieczki)

 9. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 10. Finansowanie osobom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach i konferencjach.

 11. Zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych.

 12. Udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji.

 13. Pomoc społeczną poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na terapię, rehabilitację i edukację osób ze spektrum autyzmu i CZR oraz pomoc rodzinom dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze spektrum autyzmu i CZR.

 14. Prowadzenie grup wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu i CZR, coaching rodzicielski.

 15. Tworzenie placówek edukacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu i CZR, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej.

 16. Działalność wydawniczą: tłumaczenia książek na temat terapii i pomocy rodzinie, programy edukacyjne, filmy, książki, opracowania, materiały.

 17. Współpracę w zakresie realizacji celów statutowych z wolontariuszami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi oraz instytucjami zagranicznymi, których cele i zadania są zbieżne z celami Fundacji.

 18. Współpracę z wyższymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi – polskimi i zagranicznymi.

 19. Organizację konferencji, warsztatów propagujących zdrowy tryb życia, odżywiania i diet stosowanych w leczeniu osób ze spektrum autyzmu i CZR.

 20. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu i CZR.

 21. Wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 22. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

 23. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo.


ZERO-PIĘĆ Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci z Poznania

Klubik terapeutyczny POZYTYWKA prowadzony przez Fundację „Zero-Pięć”

Poznań, ul. Prusa 14/7, 61-819

tel. 0606-803-415

e-mail: warsztaty@fundacja05.pl

http://fundacja05.pl/

Klubik Terapeutyczny POZYTYWKA to program warsztatowo-konsultacyjny. Naszym celem jest stworzenie miejsca spotkań warsztatowych dla małych dzieci (1,5 - 5 lat) z trudnościami rozwojowymi związanymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dla ich rodziców. Podstawową ideą realizowaną podczas spotkań będzie wspieranie pozytywnych relacji między rodzicami a ich dziećmi, prezentującymi specyficzne trudności rozwojowe. Proponujemy różnorodne działania skierowane zarówno do całej grupy rodziców z dziećmi, jak i odrębne zajęcia przeznaczone dla samych rodziców lub dzieci.


Niebieska Fala

http://niebieska-fala.pl/

Celem działalności Niebieskiej Fali jest z jednej strony dostarczanie kompleksowej informacji na temat oferty organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocowych dla osób z ASD i ich rodzin na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, jak również zagranicznych doniesień dotyczących ASD, a z drugiej strony – budowanie wizerunku osób z autyzmem jako aktywnych, zdolnych do zdobycia wykształcenia oraz podjęcia zatrudnienia dostosowanego do ich potencjału i potrzeb.

Świadomi odrębności każdej z osób z ASD, pragniemy nawiązywać kontakt: z nastoletnimi i dorosłymi osobami z ASD, aby dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i wspierać ich w trudnych momentach, z ich rodzicami, aby pomóc im zrozumieć wyzwania, przed jakimi mogą stanąć ich dzieci z ASD oraz dać im nadzieję na odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie. Nasz projekt dedykujemy również wszystkim zainteresowanym, aby móc przyczyniać się do wzrostu świadomości na temat autyzmu i poszerzać horyzonty społeczeństwa.

Dzięki zakładce English Corner adresujemy nasz serwis również do użytkowników języka angielskiego, podczas gdy Kącik Czytelniczy daje możliwość zabrania głosu innym osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


MAŁY PIESEK ZUZI

Fundacja na rzecz wspomagania rehabilitacji i szerzenia wiedzy kynologicznej

Poznań, ul. Jarochowskiego 44, 60-239

e-mail: biuro@malypiesekzuzi.pl

Zgodnie ze statutem, głównym celem Fundacji „Mały Piesek Zuzi” jest prowadzenie i upowszechnianie terapii z udziałem zwierząt.

Propagujemy aktywność i rehabilitację osób z niepełnosprawnością, jak również niesienie im pomocy. Zwiększamy dostęp do środowiska przyrodniczego i edukacji w jego zakresie osób z niepełnosprawnością, wykluczonych społecznie czy przewlekle chorych. Zajmujemy się także szerzeniem wiedzy kynologicznej, w tym, w szczególności, podnoszeniem poziomu świadomości społecznej w dziedzinie kultury kynologicznej.

Fundacja „Mały Piesek Zuzi” realizuje swoje cele m.in. poprzez:

1.odpłatną i nieodpłatną terapię z udziałem zwierząt, mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i rehabilitację tych osób;

2.organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz konkursów i zabaw;

3.organizowanie szkoleń na tematy związane z działalnością Fundacji;

4.zbieranie wiedzy naukowej na temat terapii z udziałem zwierząt i jej zastosowań w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością;

5.odpłatną i nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi  i wychowawczymi;

6.odpłatne i nieodpłatne organizowanie zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych;

7.odpłatną i nieodpłatną pracę z osobami z niepełnosprawnością;

8.prowadzenie kampanii na rzecz ochrony zwierząt i ich humanitarnego traktowania;

9.odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności, w zakresie materiałów szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym;

10.uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Fundacji.


Fundacja MIŚ

ul. Ignacego Prądzyńskiego 53

61-527 Poznań
tel: 531 260 005
 mail:  karina.knapik@fundacja-mis.pl
strona: http://fundacja-mis.pl/


Ośrodki działające przy przedszkolach i szkołach:


Fundacja DOM AUTYSTY

Poznań, ul. Międzychodzka 16/14, 60-371

tel. 507-094-672, 601-352-217

e-mail: fundacja@domautysty.org.pl; a.kompowski@gmail.com; h.barelkowska@wp.pl;

marlena.kompowska@gazeta.pl; jakubmaciej.1969@wp.pl

www.domautysty.org.pl

prezes: Adam Kompowski

Fundację Dom Autysty założyła grupa rodziców dzieci uczęszczających do szkoły dla dzieci z autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Z. Tylewicza w Poznaniu. Głównym celem jest zabezpieczenie przyszłości naszych całkowicie niesamodzielnych autystycznych dzieci – przede wszystkim w okresie po śmierci rodziców.

Założyciele zaproponowali udział w przedsięwzięciu rodzicom pozostałych dzieci z naszej szkoły. Oprócz najmłodszej klasy, bo taka placówka nie powinna liczyć więcej niż 12 podopiecznych. Jedna rodzina nie zdecydowała się i stanęło na tym, że ma powstać dom dla 11 dzieci: dziewięciu chłopców i dwóch dziewczynek.

Temat opracowała Agnieszka Hołodyńska,

 Klub Rodziców dzieci z autyzmem „RAZEM ŁATWIEJ”

Mail: angel_ah@op.pl